Rekruttering til organistuddannelserne

Gennem de senere år har der været stadig færre ansøgere til musikkonservatoriernes klassiske uddannelser. Dette gælder også for organistuddannelsen, hvilket betyder, at der i de kommende år kun udklækkes ganske få organister med en Kirkemusikalsk Diplomeksamen. Denne udvikling er naturligvis bekymrende; derfor har vi i DOKS´s bestyrelse drøftet de muligheder, der kunne være for at stimulere rekrutteringen til organistuddannelsen på landets musikkonservatorier.
Bredt set ville det være ønskeligt med en god og målrettet musikopdragelse allerede i førskolealderen, dvs. fra 3-4 års alderen i vuggestue og børnehave. Således er det desværre ikke i dagens Danmark. Musikundervisningen i folkeskolen og på gymnasierne lader også meget tilbage at ønske, hvad angår den klassiske musik i almindelighed og kirkemusikken i særdeleshed. Disse forhold har vi som kirkemusikere ingen eller kun ringe indflydelse på; men som organister har vi alligevel i flere sammenhænge mulighed for at påvirke børn og unge mennesker til at ofre den klassiske musik større opmærksomhed , - og måske ligefrem få dem til at interessere sig for kirke- og orgelmusik.
Der er - og bliver stadig - etableret mange musikskoler rundt om i landet. Her er det oplagt, at der tilbydes undervisning på kirkeorgel. Som organist kan man kontakte musikskolens leder og tilbyde sig som lærer, ligesom man evt. kan forespørge klaverlærerne, hvorvidt de måtte have begavede elever, som kunne tænkes at have interesse for kirkeorglet. Mange steder vil sådanne elever desuden kunne gøre god nytte som landsbyorganister eller vikarer i mindre stillinger, til gensidig glæde for den spirende organist, der tjener en skilling, og den organisthungrende menighed. I det hele taget er et godt samarbejde med lokale musikskoler af meget stor betydning, også hvad angår samarbejde omkring elevkoncerter, evt. i samarbejde med kirkens børne/ungdomskor etc.
Et bedre samarbejde mellem skole og kirke ville også være ønskeligt. Det er en god idé at invitere skoleklasserne sammen med deres (musik)lærer en tur hen i kirken for at synge salmer og besøge organisten ved orglet, således at børn allerede i en tidlig alder stifter bekendtskab med kirken, salmerne og ikke mindst orglet og organistens arbejde. Også her er der måske mulighed for at lave fælles musikalske arrangementer, alt efter skolens (og musiklærernes) ressourcer. I samme forbindelse skal nævnes muligheden for et frugtbart samarbejde med gymnasierne, hvad enten det drejer sig om orgeldemonstration for elever med musik på højniveau eller samarbejde med gymnasiekorene.
Amterne er forpligtede til at tilbyde skolekoncerter. Hvorfor tilbydes der dog aldrig en kirkekoncert som skolekoncert? Der afsættes i forvejen økonomiske midler til disse skolekoncerter; en kirkekoncert ville måske oven i købet være meget billigere. Har man svært ved at råbe sit amtsmusikudvalg op, kunne man forestille sig at kirken tilbyder en koncert direkte til lokalområdets skoler.
Rigtig mange børn og unge synger i børne- og ungdomskor i landets kirker, og også her er der god mulighed for at rekruttere kommende organister. Man kan motivere og tilskynde egnede korister med klavermæssig baggrund til at prøve orglet, sætte dem lidt ind i de elementære ting for at kunne spille orgel, låne dem noder og tilbyde et par "prøvetimer". Måske er der bid ?
Når de unge mennesker har nået et passende niveau i deres orgelspilsfærdigheder, er det nærliggende at tilskynde dem til at søge optagelse på en kirkemusikskole, evt. til en begyndelse på basislinjen, hvor de kan udvikle sig videre og evt. senere tage en PO-eksamen. Herefter er det naturligvis vigtigt at lærerne motiverer de dertil egnede elever til at søge optagelse på et musikkonservatorium. I Københavnsområdet og måske også i andre storbyområder, hvor der er knap så mange børne-/ ungdomskor, er det efter sigende mere udbredt, at unge orgelinteresserede tager privattimer i orgelspil forinden optagelsesprøven til musikkonservatoriet. Også i disse områder bør organisterne være opmærksomme på de unge talenter og hjælpe til en god start på orgelbænken. Og hvad enten man har elever eller ej, har man naturligvis en forpligtelse til at tilbyde orgelstuderende på alle niveauer adgang til at øve på kirkens orgel, efter aftale med menighedsrådet.
Med hensyn til selve undervisningen af orgelstuderende er det vigtigt, at den organistpædagogiske uddannelse på musikkonservatorierne opprioriteres, og det var ønskeligt at flere organister ville tage den musikpædagogiske eksamen. Hvis man skal motivere, opdrage og fremelske det bedste i sine elever, er det vigtigt at man er højt kvalificeret på alle måder, også i pædagogisk henseende!
DOKS har på et fælles bestyrelsesmøde med FPO drøftet rekrutteringsproblematikken, og der er enighed om, at det er et fælles anliggende at medvirke til at øge tilgangen til organistuddannelserne, samt at det er af afgørende betydning for hele kirkemusiklivet, at antallet af uddannede organister med den højeste kirkemusikalske uddannelse i Danmark ikke falder drastisk, således som der lige nu synes at være fare for. I denne sag har alle organister et fælles ansvar, og det er vores håb, at alle vil udvise initiativ og iderigdom i deres bidrag til løsning af den vitale opgave det er at medvirke til, at den kirkemusikalske tradition fortsat kan trives og udvikles i Danmark.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.