Referat af DOKS’s ordinære generalforsamling den 11. april 2000 på Hindsgavl Slot, Middelfart

1. Valg af dirigent
Formanden, Karsten Jensen, bød velkommen og foreslog som dirigent provst Jakob Hvidt, som valgtes. Generalforsamlingen gav tilladelse til, at de inviterede gæster Kirsten Luunbjerg, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Mary Holm-Larsen, næstformand for Den Danske Præsteforening, Egon Mortensen, formand for FPO, og Margit Anderson, formand for Dansk Kirkemusiker Forening, overværede generalforsamlingen samt til, at generalforsamlingen optoges på bånd. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning - supplement
Dirigenten henviste til beretningens skriftlige del aftrykt i Organist-bladet og gav ordet til formanden til aflæggelse af den supplerende beretning.

Dansk Organist og Kantor Samfund har siden sidste generalforsamling mistet 3 medlemmer:
Lars Emig, 43 år, organist ved Gjesing kirke i Esbjerg og tillidsmand i Ribe stift.
Jesper Madsen, 41 år, organist ved Vor Frelsers kirke i Esbjerg og tidligere organist ved Klosterkirken i Nykøbing Falster.
Marie Louise Lindsborg, 78 år, tidligere organist ved Måløv kirke.
Vi vil mindes vore afdøde kolleger.

AC
AC’s formand og direktør mødtes i marts med repræsentanter fra DOKS med henblik på en diskussion af den fremtidige interessevaretagelse, herunder medlemsorganisationernes krav til AC samt afgrænsningen af AC’s fremtidige opgaver. DOKS udtrykte ønsket om en fortsættelse af det nuværende forhandlingssystem på det offentlige område med de justeringer, der under hensyn til øvrige medlemsorganisationers ønsker om interessevaretagelse måtte være nødvendige. DOKS tilkendegav tillige vigtigheden af den tætte kontakt mellem DOKS og AC’s forhandlingsafdeling i forbindelse med både kravsfremsættelsen og de specielle forhandlinger med Finansministeriet.
Også andre spørgsmål blev drøftet: Lønform, klassificeringsspørgsmål, samarbejde med øvrige organisationer samt uddannelsesmæssige spørgsmål, herunder vore tiltag på efteruddannelsesområdet.
I overenskomstperioden er der mulighed for af AC’s restpuljemidler at søge omklassificeringer inden for en nærmere angivet frist. DOKS overvejer i den forbindelse, hvorvidt der bør ske et opbrud af det kendte lønrammeforløb 16-21-29-31, grundet behovet for at undgå en uhensigtsmæssig fastfrysning af den såkaldte "fælles akademiske lønramme".

Uddannelse
I dagene d. 27.-31. marts afholdtes kursus på Præstehøjskolen i Løgumkloster i samarbejde med Folkekirkens Pædagogiske Institut. Kursets formål for de 15 præster og 15 organister, der deltog, var gennem forskellige oplæg at udarbejde et kursusprogram for andre præster og organister i kunsten at samarbejde om gudstjeneste og konfirmationsforberedelse.
På kursets første dage var der oplæg i form af foredrag og "praktiske øvelser i kirkerummet", som skulle inspirere deltagerne til udformningen af en undervisningsdag/ kursusdag for andre præster og organister, hvilket de sidste dage gik med at tilrettelægge.
Kurset forløb meget positivt og viste klart, at det er et betydningsfuldt projekt, der her sættes i gang. På kurset fik præster og organister god inspiration til det videre arbejde, og der var enighed om at en god kommunikation er vigtig.
Til efteråret og i 2001 vil der blive udbudt 10 kurser – et for hvert stift med maksimalt 20 deltagere – hvor de 15 præster og 15 organister skal undervise. Efter en evaluering af disse 10 kurser, er det håbet, at der herefter vil blive mulighed for at tilbyde sådanne kurser for præster og organister i hele landet.
For at projektet kan lykkes er det vigtigt, at der er nogle der melder sig til de kurser, der bliver udbudt nu, og vi skal derfor opfordre folk til at melde sig, hvis de får muligheden!
DOKS’s bestyrelse har ved snart mange lejligheder tilkendegivet, at man vil arbejde for en styrkelse af efteruddannelserne. Tidligere tiders tendens til, at efteruddannelse var noget særligt dygtige organister foretog i deres fritid og betalte af egen lomme, er også i kirkelige kredse efterhånden afløst af den på det øvrige arbejdsmarked almindelig holdning, at efteruddannelse i højeste grad også er i arbejdsgivers interesse, og at det er arbejdsgiver, der betaler udgifterne hertil. Undersøgelser inden for andre erhverv viser, at virksomheder, der investerer i medarbejdernes uddannelse, er dem, der klarer sig bedst. Det gælder også for folkekirkens område, selv om man naturligvis ikke kan måle resultaterne af sine investeringer, som det kan gøres inden for en række andre erhverv.
Inden for AC-området har det vakt bekymring, at det overvejende er de kortvarige uddannelse, som har haft den politiske bevågenhed inden for efteruddannelsesområdet. Dog er der i finanslovsaftalen for 2000 afsat betydelige beløb til såvel korte kurser som kompetencegivende uddannelser under åben uddannelse og til udvikling af nye masteruddannelser. Det ville være ønskeligt, om også konservatorierne for disse midler kunne udbyde efteruddannelsestilbud til organister.

Sognemedhjælpere
I det forløbne år har sognemedhjælperne gennem deres forening, Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark, fået lagt faste rammer for deres løn- og ansættelsesvilkår, idet der efter forhandlinger med Kirkeministeriet er udsendt et cirkulære med ikrafttræden 1. marts 2000 om løn- og ansættelsesforhold for sognemedhjælpere. Foreningen har samtidig fået status som forhandlingsberettiget organisation.
Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et forslag til standardregulativ for sognemedhjælpere. DOKS og FPO er repræsenteret i arbejdsgruppen ved FPO’s formand, Egon Mortensen. DOKS anerkender sognemedhjælperfunktionen som et meget positivt element i den folkekirkelige aktivitet og betragter sognemedhjælperen som en god samarbejdspartner i mange tværgående funktioner. Det skal dog for god ordens skyld her understreges, at forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester i musikalsk/liturgisk henseende alene beror på en aftale mellem den tjenstgørende præst og organist.

Transmission af gudstjenester
Den længe ventede voldgiftssag mod Danmarks Radio i forbindelse med organisters og korsangeres ret til vederlag ved transmission af gudstjenester har på det seneste taget en uventet drejning, idet vi er blevet bekendt med en intern skrivelse fra juli 1995, hvori der anlægges en fortolkning af ophavsretsloven og overenskomsterne, som i alt væsentligt er i overensstemmelse med de påstande, vi har nedlagt under sagen. Med dette dokument forventer vi, at sagen står så klart, at der må kunne findes en afgørelse inden for den nærmeste fremtid.

Afslutning
Som afslutning på beretningen skal jeg takke vore mange samarbejdspartnere for godt samarbejde i det forløbne år. Tak til kirkeminister Margrethe Vestager, som vi skal hilse på om lidt, og til ministeriets embedsmænd for lydhørhed for vore synspunkter. Tak til AC for professionel rådgivning samt udvist forståelse for organisters særlige situation. Og tak til de faglige organisationer, vi samarbejder med. En særlig tak til FPO, Dansk Kirkemusiker Forening og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer for godt samarbejde omkring vejledningen om organistansættelse. Her skal nævnes at DKF i det forløbne år har skiftet formand, og vi vil her takke Eva Vestergaard for mange års godt samarbejde, samtidig med at vi byder velkommen til den nye formand Margit Anderson.
En tak til Organist-bladets redaktion med Helge Gramstrup i spidsen skal der også lyde, og sidst men ikke mindst tak til vort personale på kontoret i Vejle, Anni Sørensen og Henrik Houe, for solidt og godt arbejde i årets løb.
______

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til beretningerne.
Niels Erichsen henledte opmærksomheden på det stillingsberegningsmæssige pointloft ved koncerter og foreslog, at dette toges op til forhandling. Han spurgte, hvordan bestyrelsen kunne acceptere stillingsopslag med koncertantal større end det beregningsmæssige pointloft tillod.
Formanden henviste til, at meningen med kvotecirkulæret var, at man blot fastsatte en udregningsmodel for beskæftigelsesgraden. Ifølge ministeriel praksis kunne en væsentlig overskridelse af pointloftet godskrives i pointberegningen. Antallet af koncerter kunne til hver en tid forhandles mellem organist og menighedsråd.
Morten Bech fandt pointloftet ved koncerter urimeligt. Vedrørende pointberegning af kor forekom det ham ulogisk, at voksenkor med udvidede forpligtelser og koncertforpligtelse gav ligeså mange point som ungdomskor med korskole. Han fandt, at der burde åbnes mulighed for pointsætning for udvidede forpligtelser f.s.v.a. børne- og ungdomskor. Pointene burde afspejle, hvad der lå i stillingen.
Jens Chr. Hansen henviste til, at der ikke var tale om en timeberegningsmodel og gennemgik den historiske baggrund for cirkulærets tilbliven. Eventuelle brud af pointlofter kunne ikke betegnes som ekstraarbejde, ligesom beregningen måtte ses i lyset af de ny lønformer.
Henrik Colding-Jørgensen fandt, at bestyrelsen burde markere sig i forbindelse med den ny salmebog.
Formanden meddelte, at man ville tage opfordringen op, eventuelt i form af støtte til debatten.
Leif Valbjørn bragte lønramme 34 på bane og efterlyste en begrundelse for de skete omklassificeringer.
Formanden oplyste, at omklassificeringerne skete i forhandling med Kirkeministeriet, som træffer den endelige afgørelse. Omklassificeringerne var indtil nu alene sket ud fra en vurdering af stillingerne, ikke stillingsindehaverne. Man var nu nået til et punkt, hvor man mere ville se på stillingsindehaverens alder i forbindelse med indførelse af et eventuelt rotationssystem, hvilket imidlertid var blevet afvist af Kirkeministeriet og Finansministeriet. Man ville nu søge at få gennemført et opbrud af lønrammeforløbet 16-31, eventuelt med slutløn på lønramme 34.
Per Kynne Frandsen spurgte til forholdet mellem omklassificeringstidspunkt, pension og stillingsindehaverens alder.
Formanden oplyste, at efter den seneste overenskomst var situationen den, at pensionen beregnedes efter det aktuelle løntrin på pensioneringstidspunktet, uanset stillingsindehaveren ved omklassificeringen var fyldt 60, forudsat den pensionerede havde været aflønnet efter den ny lønramme i mindst 2 år.
Lise Dynnesen
henviste til DOKS’ere i PO-stillinger og spurgte til mulighederne for omklassificering.
Jens Chr. Hansen oplyste, at der arbejdedes på sagen, også organisationsmæssige interesser spillede ind.
James Lally ønskede oplyst, hvorledes det gik med fælles forening DOKS/FPO.
Formanden oplyste, at man ikke var kommet meget videre i forhold til sidste år; der var nogle knaster, den store knast var klassificeringsproblematikken. I øvrigt samarbejdedes meget fint på mange andre områder.
Beretningen godkendtes enstemmigt ved håndsoprækning.

3. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
Kassereren, Eva-Marie Olesen, gennemgik med uddybende kommentarer regnskabet offentliggjort i Organist-bladets aprilnummer og henviste herunder til revisionspåtegning, hvorefter der ikke revisionsmæssigt var anledning til bemærkninger.
Henrik Colding-Jørgensen spurgte til anpart i sommerhus og ønskede oplyst, om der var økonomiske forpligtelser i den forbindelse.
Charlotte Muus Mogensen meddelte, at anparten medførte økonomiske forpligtelser; huset ejedes i sameje med andre organisationer og medførte forpligtelser i forbindelse med driften.
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, og regnskabet godkendtes enstemmigt ved håndsoprækning.

4. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
Eva-Marie Olesen gennemgik runddelt budget og henviste til Organist-bladets aprilnummer, hvor bestyrelsens forslag til kontingensatser for 2001 var offentliggjort.
Der foresloges følgende kvartalskontingenter: Over lønramme 31: 890 kr., lønramme 31: 825 kr., lønramme 16-29: 750 kr., COII-sektionen: Svarende til FPO’s ordinære kontingent, den frie sektion aktive: 280 kr., den frie sektion passive: Pensionister: 0 kr., studerende og øvrige uden stilling: 210 kr., studerende ordinære medlemmer af FPO: 0 kr. Genindtrædelsesgebyr foresloges fastsat til ½ års kontingent og rykkergebyr til kr. 50.
Henrik Colding-Jørgensen spurgte, hvor omkostninger til anpart i sommerhus var medtaget i budgettet.
Formanden oplyste, at driftsomkostningerne på ca. 3000 kr. ikke var særskilt anført.
Der var ikke yderligere bemærkninger til kontingentforslagene og budgettet, og kontingentforslagene godkendtes enstemmigt ved håndsoprækning.

5. Indkomne forslag
Dirigenten
konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen
Der udpegedes 2 stemmetællere.
Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag gengivet i Organist-bladet og konstaterede, at der ikke var indkommet andre forslag. Formanden meddelte, at 3 pladser skulle besættes i AC-sektionen, 2 valgt af samtlige aktive medlemmer, og at stemmetallene ved begge afstemninger afgjorde valgperiodernes længde. Til valg til AC-udvalget opstillede bestyrelsen Karsten Jensen, Jens Chr. Hansen og Charlotte Muus Mogensen. Til valg blandt samtlige aktive medlemmer opstillede bestyrelsen Eva-Marie Olesen og Kirstin Bohn Christiansen.
Der foretoges skriftlig afstemning. Til AC-sektionen valgtes Karsten Jensen og Jens Chr. Hansen for en 3-årig periode og Charlotte Muus Mogensen for en 1-årig periode. Blandt samtlige aktive medlemmer valgtes Eva-Marie Olesen for en 3-årig periode og Kirstin Bohn Christiansen for en 2-årig.

7. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
Dirigenten gav ordet til formanden.
Karsten Jensen meddelte, at bestyrelsen foreslog Asger Troelsen og Poul Skjølstrup Larsen som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede, at de i forslag bragte var valgt.
Karsten Jensen meddelte, at bestyrelsen foreslog Kim Skov og Poul Søndergaard Jacobsen som revisorsuppleanter. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede, at de i forslag bragte var valgt.

8. Valg af 2 medlemmer til DOKS’s legatbestyrelse og DOKS’s Gramexudvalg
Formanden henviste til legatsfundatsens bestemmelser om valg hvert 4. år og meddelte, at Anders Riber og Leif Martinussen ikke genopstillede til legatbestyrelsen, som samtidig var indstillende udvalg vedrørende Gramexmidler. Bestyrelsen foreslog som afløsere Eileen Vandermark og Erling Thomsen. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede herefter, at disse var valgt.

9. Eventuelt
Maren Sturis ønskede en debat om 6-dagesugen i lyset af den i øvrigt gældende 5-dagesuge.
Formanden henviste, at 6-dagesugen gælder for alle kirkefunktionærer. Andre organisationer havde undersøgt sagen, og det ville være særdeles dyrt at købe sig til 5-dagesuge.
Jens Chr. Hansen gennemgik lønformsproblematikken, der hvilede fortsat et pres om etablering af ny løn. Omvendt lå der tilkendegivelser fra Kirkeministeriet, at man ikke hér var interesseret i ny lønformer. Han efterlyste tilkendegivelser fra forsamlingen.
Robert Hofstetter bragte spørgsmålet om betaling af korsangere på bane.
Birgitte Ebert spurgte til arbejdsgiversiden i forbindelse med lønform, en mere central styring uden om menighedsrådene måtte være en forudsætning. Ny løn kunne måske være til gavn på nogle områder og styrke differentiering.
Henrik Colding-Jørgensen fandt redegørelsen i beretningen klar og god og fandt, at dette måtte udgøre forsamlingens mandat til bestyrelsen. Dette burde ikke blødes op.
Carsten Pedersen og Knud-Erik Kengen fandt ny lønformskriterier uanvendelige inden for området
Charlotte Muus Mogensen henviste til, at andre parametre på længere sigt kunne gå ind i en lønform.
Ivan Høiberg henviste til, at overgang til ny løn for den enkelte ikke ville medføre lønnedgang.
Gunnar Brønholt takkede for et godt og veltilrettelagt stævne.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, som ønskede ordet, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.
Karsten Jensen takkede Walther Jensen for lang tids god og trofast tjeneste i DOKS.
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for god ledelse af forsamlingen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.