Medlemsmøder vedr. salmebogsforslaget

Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog har en høringsfrist, der er sat til 1. februar 2001.
Alle enkeltpersoner og grupper kan inden denne dato indsende kommentarer og meningsytringer vedr. forslaget til ny salmebog. Det kan dreje sig om kvalitet og brugbarhed i forbindelse med enkeltsalmer og melodier, men også mere overordnede forhold vedr. udvalget af salmer, stilistiske og kildekritiske spørgsmål ved salmerne og salmernes placering i forhold til forskellige gudstjenesteformer, osv. osv.
På et par bestyrelsesmøder har det været diskuteret og overvejet om DOKS som forening burde have en holdning til sagen, og i henhold til denne ytre sig i salmebogsdiskussionen.
Bestyrelsens holdning er, at det bør DOKS som organisation ikke! Argumentet er, at vore medlemmers mange forskelligartede synspunkter på dette område netop ikke ydes retfærdighed ved at indgå i et foreningssvar præget at kompromiser: to diamentralt modsatrettede synspunkter med hver sin gode argumentation er langt mere relevant for kommissionen og for alle andre.
Der er således ikke tale om at stille medlemmerne "frit" i forhold til en foreningsdisciplin, da medlemmerne som udgangspunkt har ret og mulighed for at ytre sig, som de vil.
Da spørgsmålet om en ny autoriseret salmebog og en ny ikke-autoriseret koralbog er af stor interesse for den enkelte organist, og da det er vigtigt at den specialviden og de holdninger, vi som faggruppe rummer, kommer frem i lyset, vil bestyrelsen naturligvis opfordre medlemmerne til at fremkomme med indlæg i debatten, hvadenten der er tale om høringssvar til Salmebogskommissionen eller andre former for mundtlige og skriftlige debatindlæg.
Bestyrelsen har på sit sidste møde besluttet at afholde 3-4 medlemsmøder på landsplan i oktober/november. Målet med disse møder er at give medlemmerne flere muligheder for at fremkomme med relevante synspunkter samt at fremme dialogen om salmebogsforslaget medlemmerne imellem. Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal komme med oplæg ved møderne samt styre en forhåbentlig frugtbar diskussion om emnerne.
Udvalget vil i forlængelse af møderne sammenfatte resultaterne i en rapport, der alt efter karakter og omfang kan indsendes til Salmebogskommissionen som et resultat af medlemsmøderne og vil derfor ikke være udtryk for foreningens holdning.
Der vil i det kommende nummer af Organist-bladet komme oplysninger om nærmere tid og sted for møderne om salmebogsforslaget.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.