Beregningsvejledning - Koncerter

Artikelindeks

 

3. Koncerter

Organistens tidsforbrug ved afviklingen af koncerter kan variere betydeligt afhængigt af koncertens form og indhold. Menighedsrådet kan i sin tilgang til vurderingen af, hvor megen tid, der skal afsættes til koncerter eventuelt vælge at tage udgangspunkt i en af følgende metoder:

3.1. Model 1 - Pulje

På baggrund af en konkret opgørelse af kirkens koncertaktiviteter fastsætter menighedsrådet efter drøftelse med organisten en pulje for de samlede koncertaktiviteter ved kirken. Det er herefter organistens selvstændige ansvar at udarbejde et koncertprogram, der er i overensstemmelse med den afsatte pulje og menighedsrådets eventuelle ønsker. Med denne metode kan antallet af koncerter variere fra år til år, afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med den enkelte koncert.

Man kan f.eks. forestille sig, at menighedsrådet afsætter 300 timer til koncerter. De 300 timer kan give sig udslag i forskellige koncertplaner for de kommende år. Metoden kan kombineres med et mindstekrav f.eks. minimum 7 koncerter eller med et intervalkrav til antal koncerter f.eks. mellem 2-8 koncerter. Dette giver menighedsrådet mulighed for f.eks. et år at holde 2 større koncerter og det følgende år 8 mindre eller andre kombinationer efter menighedsrådets ønsker.

En puljeløsning kan i dagligdagen administreres på flere måder. Nogle menighedsråd vil vælge at lade organisten fremlægge en koncertplan til godkendelse i menighedsrådet. Andre menighedsråd vil vælge at deltage mere aktivt i selve planlægningsfasen.

Til brug for vurdering af størrelsen af den samlede pulje til koncerter, kan der tages udgangspunkt i eksemplerne beskrevet under følgende afsnit.

3.2. Model 2 - Specificerede krav om koncerter

Menighedsrådet kan vælge at stille konkrete krav om bestemte typer af koncerter, som ønskes gennemført hvert år samt specificere tidsforbruget ved hver enkelt koncert.

Menighedsrådet kan efter drøftelse med organisten f.eks. beslutte, at organisten skal afholde x antal arrangerede koncerter, y antal koncerter hvor organisten medvirker, samt z koncerter som har karakter af solokoncerter. Organisten er herefter forpligtet til at fremlægge en koncertplan til menighedsrådets godkendelse, som er i overensstemmelse hermed.

For vurdering af tidsforbruget ved den enkelte koncerttype henvises til nedenstående eksempler.

Uanset hvilken metode menighedsrådet vælger til at beskrive organistens koncertforpligtelse, bør den tage udgangspunkt i en konkret vurdering af tidsforbruget ved kirkens koncerter. I den forbindelse kan koncerterne med fordel opdeles i flere forskellige kategorier, der hver for sig vurderes med henblik på at fastsætte tidsforbruget.

Uanset typen af koncert vil der være en række opgaver, som er fælles for aktiviteterne. Derudover er der opgaver, der i omfang og/eller indhold er specifik for den enkelte koncerttype. I det følgende beskrives nogle af de overordnede opgaver, som kan indgå i organistens arbejde med koncerter, og der er nævnt fire måder at opdele koncerterne på og to forskellige måder at vurdere musikgudstjenesterne på. Der er ved alle koncertkategorier omtalt nogle af de specifikke forhold, som menighedsrådet kan inddrage i deres overvejelser, når det vurderer tidsforbruget. Tidsforbruget ved den enkelte arbejdsopgave inden for de forskellige koncerttyper kan variere fra gang til gang.

3.3. Koncerter, overordnede opgaver

Organistens arbejde med kirkens koncerter begynder ofte året forinden i forbindelse med den overordnede koncertplanlægning. Organisten undersøger og overvejer repertoire­muligheder, koncertudbydere m.m. Der foretages indledende kontakt til koncertudbyderen. Budget og koncertplan udarbejdes og forelægges menighedsrådet, hvorefter der udarbejdes og underskrives de fornødne kontrakter.

En tid inden koncerten overvejer organisten PR, der indhentes evt. oplysninger fra kunstnere m.m. og der udarbejdes plakater, programmer, annoncer, indlæg i kirkeblad og på hjemmeside, pressemeddelelser m.m. i overensstemmelse med kirkens politik på området.

Organisten har den fornødne kontakt til evt. deltagende musiker, der aftales og afholdes prøver, og organisten har ansvaret for koncertens gennemførelse.

Efterfølgende sørger organisten for, at de fornødne oplysninger vedr. honorarudbetaling formidles til rette vedkommende. Der foretages den fornødne indberetning til KODA.

3.4. Koncerter, arrangerede

Arrangerede koncerter er koncerter, hvor organisten ikke selv medvirker som solist eller som akkompagnatør, men som indgår i organistens almindelige koncertforpligtelse. Det er som oftest denne type koncerter, der er mindst tidskrævende, men koncerttypen strækker sig fra den enkle orgelkoncert gennemført ved en fremmed organist og med en beskeden PR indsats, til gennemførelsen af større symfoniske værker, med orkestermusikere hyret til lejligheden, og gennemført med fremmed dirigent og kor.

Udover de overordnede opgaver, vil der ved denne type koncerter ofte stilles særlige krav til organisten vedr. kontakt til musikere, kontraktudarbejdelse samt honorarudbetaling.

Det samlede tidsforbrug ved denne type koncerter vil ofte ligge i et interval mellem 20 og 40 timer pr. koncert. Men menighedsrådet bør efter en konkret vurdering fastlægge timetallet, herunder overveje, om timetallet ligger udenfor nævnte interval.

3.5. Koncerter, hvor organisten medvirker

Koncerter, hvor organisten medvirker, er koncerter, hvor organisten medvirker som akkompagnatør og/eller med selvstændige musikalske indslag. Der kan f.eks. være tale om en koncert med et kor eller en sangsolist, hvor organisten akkompagnerer eller koncerter, hvor organisten spiller dele af de musikalske indslag.

Afhængigt af omfanget af organistens egen musikalske involvering i koncerten, fremskaffer organisten der nødvendige nodemateriale og påbegynder egen indstudering af musikken. Omfanget heraf afhænger af sværhedsgrad og omfang. Der vil typisk være et prøveforløb, evt. med generalprøve ved denne type koncert.

Organisten spiller til koncerten, og har i øvrigt ansvaret for koncertens gennemførelse.

Det samlede tidsforbrug ved denne type koncerter vil ofte ligge i et interval mellem 50 og 70 timer pr. koncert. Men menighedsrådet bør efter en konkret vurdering fastlægge timetallet, herunder overveje, om timetallet ligger udenfor nævnte interval.

3.6. Koncerter, hvor organisten er solist/korleder

Der afholdes ved kirken et antal koncerter, som har karakter af rene orgelkoncerter med organisten som solist, eller koncerter med kirkens kor, hvor organisten er korleder.

Ved orgelkoncerter af denne type er det alene organisten, som fremfører musik, og det vil ofte være en meget tidskrævende koncerttype, ikke mindst pga. organisten egen indstudering af musikken.

Ved en vurdering af koncerter med kirkens kor, skal det indgå i overvejelserne, i hvilket omfang dele af indstuderingen foregår ved de korprøver, der medregnes under opgørelsen af tidsforbruget ved korarbejdet. Organistens egen indstudering, særlige prøver og lign. bør medregnes i opgørelsen af tidsforbruget ved koncerten, mens tidsforbrug ved korprøver almindeligvis medregnes under korarbejdet. Menighedsrådet bør i den forbindelse sikre, at tiden kun medregnes én gang.

Koncerter af denne type stiller særlige krav til organistens forberedelse. Organisten undersøger og overvejer repertoiremuligheder, indhenter evt. nodemateriale med henblik på en vurdering af materialets egnethed i forhold til orgel, kirkerum m.m.

I god tid inden koncerten begynder organisten egen indstudering af musikken i et forløb, der intensiveres op til selve koncerten

Organisten spiller til koncerten, og har i øvrigt ansvaret for koncertens gennemførelse.

Det samlede tidsforbrug ved denne type koncerter vil ofte ligge i et interval mellem 80 og 100 timer pr. koncert. Men menighedsrådet bør efter en konkret vurdering fastlægge timetallet, herunder overveje, om timetallet ligger udenfor nævnte interval.

3.7. Koncerter af særlig karakter

Der afholdes ved kirken en koncert af en helt særlig karakter, med kor, solistisk medvirken, orkester eller lign. (som eksempler kan nævnes G. F. Händel: Messias, J.S. Bach: Juleoratoriet, Johannespassionen, W. A. Mozart: Requiem o.l.). Det er vanskeligt at anvise generelle betragtninger vedr. tidsforbruget. Menighedsrådet bør i hvert enkelt tilfælde vurdere det konkrete tidsforbrug efter drøftelser med organisten.

Forhold som kan indgå i menighedsrådets overvejelser, når tidsforbruget ved kirkens koncerter af særlig karakter skal vurderes:

Indhentning af oplysninger, sammensætning og trykning/kopiering af program.

PR, f.eks. kirkeblad, annoncer, pressemeddelelser, opsætning og trykning af plakater, udsendelse af PR materiale.

Koncertafholdelse inkl. evt. prøver.

Andel af overordnet planlægning, inkl. budgetlægning, koncertplanlægning, repertoireudsøgning m.m.

Forberedelse, indstudering og prøver, herunder særskilte prøver med koret.

Omfanget af indstudering foretaget ved almindelige korprøver medregnes ved korberegningen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.