Beregningsvejledning

Artikelindeks

 

1. Fastsættelse af organistfunktionens omfang

Organisters løn- og ansættelsesforhold er fastsat i overenskomst for organister mellem Kirkeministeriet og Dansk Organist og Kantor Samfund og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII).

I overenskomsten er der taget stilling til en række løn- og ansættelsesvilkår for organister som fastlæggelse af arbejdstid, opsigelsesvarsel, løn under sygdom m.v. Det er derimod ikke i overenskomsten beskrevet, hvilke overvejelser menighedsrådet kan og skal gøre sig i forbindelse med fastsættelse af de kirkemusikalske aktiviteter samt det tidsforbrug, der er nødvendigt til varetagelsen af de opgaver, menighedsrådet ønsker skal indgå i organistfunktionen. Landsforeningen af Menighedsråd og organisternes organisationer, Dansk Organist og Kantor Samfund og Foreningen af Præliminære Organister har derfor i fællesskab udarbejdet denne vejledning. [NB: Landsforeningen af menighedsråd har i januar 2010 trukket støtten til nærværende vejledning tilbage og tilkendegivet "at man ikke længere vil føle sig forpligtet af vejledningen". DOKS's bestyrelse har efterfølgende besluttet at man fortsat anbefaler brug af vejledningen, under henvisning til at der var konsencus om principperne ved udarbejdelsen samt at vejledningen grundlæggende blot henstiller til en retvisende timeopgørelse]

Vejledningen tager udgangspunkt i de opgaver, der typisk kan være indeholdt i en organistfunktion. Det betyder samtidigt, at samtlige beskrevne opgaver ikke nødvendigvis alle indgår i en organiststilling.

Til vejledningen er knyttet et regneark, som kan anvendes til brug for vurderingen af stillingens størrelse. Regnearket er opbygget med afsæt i vejledningen således, at de enkelte punkter i regnearket refererer til afsnittene i vejledningen.

Endelig er der udarbejdet et forslag til en arbejdsbeskrivelse, som nærmere beskriver indholdet af de opgaver, som indgår i stillingen med udgangspunkt i de lokale forhold. Arbejdsbeskrivelsen er også opbygget med udgangspunkt i vejledningen således, at de enkelte punkter i arbejdsbeskrivelsen refererer til afsnittene i vejledningen.

Vejledningen er tilgængelig på henholdsvis www.it-skrivebordet, www.doks.dk, www.fpo.dk.

Menighedsrådet afgør, om man vil oprette en fuldtidsstilling eller en deltidsstilling som organist. Organisters arbejdsopgaver er ofte sammensat af opgaver, der varetages hele året som fx gudstjenester og kirkelige handlinger og andre opgaver som fx kor, medvirken ved konfirmandundervisning, sogneeftermiddage, der typisk løses uden for ferieperioderne.

Udgangspunktet for vejledningen og det tilhørende beregningsskema er, at en fuldtidsstilling udgør 1680 timer og herudover holder organisten ferie i fem uger samt en uges særlige feriedage. En deltidsstilling udgør en brøkdel heraf.

I arbejdet med at opgøre omfanget af organistfunktionen er det naturligt at inddrage organisten, da det kan være vanskeligt for menighedsrådet alene at vurdere tidsforbruget ved en række af organistens opgaver. Det kan være svært at gennemskue, hvilke arbejdsrutiner, der indgår i de enkelte arbejdsfunktioner og derfor anbefales det, at opgaverne vurderes i dialog med organisten. Inddragelse af organistens faglighed kan være med til at danne grundlag for diskussionen om at skabe balance mellem menighedsrådets ambitioner, og de ressourcer menighedsrådet vil afsætte til de kirkemusikalske aktiviteter. Der er således ikke tale om en forhandling med henblik på aftale. Den endelige afgørelse om opgavesammensætning og ambitionsniveau ligger hos menighedsrådet med udgangspunkt i menighedsrådet visioner og mål for menighedsrådets samlede virke.

Hvis der er tale om en ledig stilling skal menighedsrådet inden stillingen opslås opgøre organistfunktionens størrelse og udarbejde en arbejdsbeskrivelse, så potentielle ansø-gere har mulighed for at rekvirere dette materiale. I den forbindelse kan menighedsrådet rådføre sig med Landsforeningen eller med organisternes faglige organisationer. Det er oplagt, at menighedsrådet i den forbindelse overvejer, om det er de samme opgaver, der fortsat skal løses i organistfunktionen. Efter det er besluttet, hvem der skal ansættes i stillingen, kan det anbefales at gennemgå arbejdsbeskrivelsen med den pågældende organist, idet det giver mulighed for at anvende organistens konkrete kompetencer optimalt.

Når menighedsrådet skal vurdere tidsforbruget, skal der tages udgangspunkt i typen af opgaver. En række opgaver beskrives mest formålstjenligt ud fra en gennemsnits-betragtning. Der kan f.eks. være 50 bisættelser, der hver i gennemsnit tager X timer. Andre opgaver lader sig bedst beskrive ud fra en nøje gennemgang af det tidsforbrug, der knytter sig til den enkelte opgave. Et eksempel på dette kunne være en årlig konfirmandmusical. Endelig er der de opgaver, der bedst beskrives med en kombination. Man kan f.eks. forestille sig, at der er 40 almindelige gudstjenester, der beskrives ud fra et gennemsnit, mens der er 4 særlige familie/børne gudstjenester, der beskrives særskilt, fordi tidsforbruget ved disse kan adskille sig væsentligt fra de øvrige.

Ved vurderingen af tidsforbruget ved organistens opgaver vurderes samtidigt omfanget af forberedelse. Den fornødne forberedelse varierer meget afhængig af opgavetype og ambitionsniveau. Det er ikke muligt at fastsætte en generel forberedelsesfaktor for organistens arbejde, og menighedsrådet må derfor efter drøftelse med organisten vurdere behovet for forberedelse af de enkelte opgaver.

Opgørelse af omfanget af organistfunktionens størrelse beskriver menighedsrådets forventninger til organisten og skal ses i sammenhæng med arbejdsbeskrivelsen. Eventuelle ændringer i en eksisterende opgørelse af omfanget af organistfunktionen bør ske efter drøftelse med organisten. Ændringer i opgaverne kan fx være, at antallet af koncerter er ændret, at der er sket en ændring i antallet af begravelser eller at der ønskes oprettet et ekstra kor. Vær opmærksom på, at ændringer, som ændrer stillingens størrelse, normalt er underlagt særlige hørings- og varslingsregler.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.