• Wadden Sea International Organ Competition
  • Godthaabskirken
  • Haderslev Drengekor
  • Sankt Matthæus Kirke
  • Jægersborg Kirke

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens arbejde består for en stor del af interne drøftelser om aktuelle emner, der jævnligt fører til initiativer udadtil i politiske anliggender.

Menighedsrådene som arbejdsgiver
Ledelsesniveauerne i folkekirken, herunder menighedsrådenes rolle som arbejdsgiver, har været grundigt behandlet i bestyrelsen, og såvel DOKS’ bestyrelse som sekretariat oplever, at menighedsrådenes kompetencer som arbejdsgiver udfordres.

Bestyrelsen mener, der kan være fordele ved, at arbejdsgiveransvaret ligger hos det enkelte menighedsråd, idet et nært kendskab og en udstrakt tillid til kirkefunktionærerne giver mulighed for en øget grad af selvledelse - ikke mindst DOKS’ere værdsætter selvstændighed i arbejdet.

Spørgsmålet om god ledelse i folkekirken beror oftest på personlige kvalifikationer hos den, som udøver ledelse, uanset om det er en kontaktperson eller en anden, som menighedsrådet har givet bemyndigelsen. Det er derfor svært at generalisere om, hvorvidt menighedsrådet er det rette niveau at placere ledelsesansvaret på.

Det er dog åbenlyst, at der ofte mangler faglige og ledelsesmæssige kompetencer i menighedsrådene, og at det giver problemer, hvis ikke menighedsrådet søger den fornødne støtte.

Man har i folkekirken længe drøftet alternative ledelsesmodeller, og det har nogle steder ført til, at ledelsen udføres i samarbejde på tværs af sogne, eller løftes til provstiniveau.

Bestyrelsen konkluderer, at det nuværende ledelsesniveau generelt set har flere fordele end andre ledelseskonstruktioner, under forudsætning af at de ledelsesmæssige kompetencer er til stede, blandt andet i form af en forbedret støtte til menighedsrådenes ledelsesfunktioner. En ændret organisering med større enheder er et realistisk scenarie i fremtiden, og det kan styrke ledelsesfunktionen i folkekirken, hvis det vel at mærke gror nedefra, og dermed er lokalt forankret og har demokratisk legitimitet.
Kirkeministeriet sendte i december 2016 et udkast til “Lov om forsøg i folkekirken” i høring. Lovforslaget åbner for, at der kan indføres forsøg, hvor det bliver muligt for det enkelte menighedsråd at uddelegere både ledelsesopgaver og ansættelsesmyndighed til et andet menighedsråd eller anden folkekirkelig myndighed. På baggrund af bestyrelsens drøftelser afgav DOKS et høringssvar, der tilslutter sig sådanne forsøg, men påpeger samtidig, at lovudkastet fuldstændigt mangler at forholde sig til ansættelsesretlige problemstillinger. DOKS opfordrer derfor kraftigt til, at disse problemstillinger bliver håndteret i loven.

Medarbejderrepræsentation
I forbindelse med et fællesmøde mellem kirkefunktionærorganisationerne i 2016 tog bestyrelsen initiativ til en drøftelse af medarbejderrepræsentationen i folkekirkelige udvalg. Det er bestyrelsens synspunkt, at tiden må være kommet til, at medarbejderne repræsenteres i stiftsråd og provstiudvalg. En række væsentlige drøftelser foregår i stiftsrådene, herunder emner af betydning for folkekirkens ansatte. Bestyrelsen ser en stigende tendens til, at væsentlige beslutninger træffes i provstiudvalgene fremfor i menighedsrådene. Medarbejderne bør sikres indflydelse de steder hvor beslutningerne træffes, således at medarbejdere med den nødvendige faglige indsigt bliver inddraget i tide.
Fra kirkefunktionærernes fællesmøde blev der afsendt en skrivelse til Kirkeministeriet, hvor kirkefunktionærorganisationerne udtrykte et fælles ønske om medarbejderrepræsentation i provstiudvalg og stiftsråd, ligesom man generelt opfordrede Kirkeministeriet til at lade kirkefunktionærerne være repræsenteret, når der nedsættes arbejdsgrupper, styregrupper eller kommissioner, som vedrører folkekirken. Man har endnu ikke modtaget et svar.

Uddannelse
Bestyrelsen beskæftiger sig vedvarende med uddannelsespolitik. Det seneste år har budt på flere udfordringer.

Bestyrelsen bakkede op om kritikken af uddannelsesloftet, som indførtes januar 2017, selvom det ikke umiddelbart får konsekvenser for musikkonservatorierne. Akademikerne fremførte i et fælles høringssvar for Akademikernes organisationer, at “Uddannelsesloftet udgør i akademikernes optik en skadelig hindring for at sikre de fornødne kvalifikationer hos den samlede arbejdsstyrke”.

DOKS har en del medlemmer med dobbelt uddannelse, og bestyrelsen mener, at standen i høj grad profiterer af denne mulighed. Det er efter bestyrelsens opfattelse stærkt problematisk at lægge begrænsninger på muligheden for at uddanne sig bredere. DOKS oplever et stort ønske fra menighedsrådene om fagligt veluddannede kirkemusikere, såvel i kantorfunktionen som i orgelspillet. Det er således både i arbejdsgivers og arbejdstagers interesse, at de ansatte har de bedst mulige kompetencer. I samme forbindelse er det meget bekymrende, at uddannelserne på konservatorierne bliver ramt af stadige nedskæringer.

Hvad angår områder som rekruttering, studieindhold og arbejdsmarked er bestyrelsen løbende i dialog med både konservatorier og kirkemusikskoler. Især spørgsmålet om rekruttering til uddannelserne har været i fokus de sidste par år. I en tid med et vigende antal ansøgere til kirkemusikuddannelsen på konservatorierne er det en åbenbar udfordring at opretholde det nuværende antal DOKS-stillinger, efterhånden som medlemmerne overgår til pension.

For at belyse arbejdet med rekruttering af børn og unge inviterede DOKS i forbindelse med orgelfestivalen på DKDM til en konference den 11. november, hvor alle interesserede kunne deltage og udveksle erfaringer. Konferencen bød blandt andet på en række indlæg fra personer, der har bidraget væsentligt til at skabe opmærksomhed om orglet som instrument og finde nye veje, når det handler om at få børn og unge til at spille orgel.

At der i fremtiden vil mangle konservatorieuddannede organister, synes efterhånden at være et faktum.

Det er bestyrelsens ønske, at netop rekruttering i de kommende år bliver et fælles ansvar. Det gælder engagementet hos DOKS’ medlemmer, det gælder menighedsrådene, der i kirkens tilbud kan medtænke undervisning og øvemuligheder, og det gælder alle gode lokale initiativer og samarbejder, for eksempel med de kommunale musikskoler. Det er glædeligt at konstatere, at der er et øget og frugtbart samarbejde mellem kirkemusikskolerne og konservatorierne netop med henblik på fødekædeproblematikken.
Orglet og det traditionelle syn på kirkemusikken omtales undertiden som forældet og begrænsende for den musikalske udfoldelse i folkekirken. Det er efter bestyrelsens mening myter og udokumenterede påstande, og at det skulle være arbejdsgivernes holdning, er ikke vores oplevelse.

Vi oplever stadig oftere menighedsråd, som insisterer på at fastholde eller tiltrække den højeste kirkemusikalske kompetence, og som er fortvivlede, hvis ikke ansøgerfeltet opfattes som tilstrækkeligt kvalificeret. Menighedsrådene efterspørger kirkemusikere, der kan løfte mange musikalske opgaver værdigt og kompetent. Det gælder orgelspillet ved gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter, eller som sparringspartner for præst og menighedsråd i både musikalske og liturgiske spørgsmål. Der ønskes en organist med stor faglig ballast, som kan indgå i samarbejdsrelationer, understøtte kirkens liv og kontakt med lokalmiljøet og dermed være med til at tegne kirkens vision og profil.

Der opleves desværre situationer, hvor et menighedsråd på grund af stedets tradition og kirkens og orglets karakter burde ansætte en DOKS-organist, men i stedet vælger en kirkemusiker med et lavere uddannelsesniveau. Det fører ofte til frustrationer, som vi alle i DOKS – både bestyrelse, sekretariat og medlemmer - skal hjælpe til at forebygge med oplysning og information.

Lønforhandlinger
På forhandlingsområdet har det sidste års væsentligste emne været de årlige lønforhandlinger. Forrige år blev lokale lønforhandlinger mulige for tjenestemænd. Efter den første runde med mange forhandlingsbegæringer og relativt gode resultater var antallet af begæringer i 2016 imødeset med spænding. Antallet faldt dog kun en anelse. Tillidsrepræsentanter og sekretariat har i alt gennemført ca. 50 forhandlinger for tjenestemænd og overenskomstansatte.

Resultatmæssigt endte det med et blandet indtryk. Flertallet af arbejdsgivere var indstillet på at tilgodese deres medarbejdere, og der blev indgået en del aftaler om varige tillæg. Men DOKS mødte også en del arbejdsgivere, som i stedet for et varigt tillæg hellere ville give engangsvederlag også selvom forhandlingsobjektet mere åbenlyst burde udløse et varigt tillæg.

DOKS er i de tilfælde naturligvis gået ind i yderligere forhandlinger og har en del steder fået ændret resultatet væsentligt. Men ikke alle steder er det lykkedes, og visse steder er kravet om løntillæg eller engangsvederlag helt fra start blevet pure afvist.

Det er naturligvis i orden, at arbejdsgiver og faglig organisation ikke er enige – det er en del af forhandlingssystemet, og saglige modargumenter må vi anerkende og respektere. Men afvisning eller et meget beskedent modforslag ledsages desværre ikke altid af saglige argumenter. Det er bestyrelsens opfattelse, at usaglighed i lønforhandlinger er med til at underminere tilliden til lønforhandlingssystemet, og kan være ødelæggende for det lokale samarbejde. I sådanne tilfælde må vi som faglig organisation efterlyse en højere grad af professionalisme fra arbejdsgiversiden.

Det samlede resultat af årets tillægsforhandlinger må bestyrelsen overordnet betegne som tilfredsstillende. Det ændrer naturligvis ikke ved, at det for den enkelte kan være utilfredsstillende, hvis en arbejdsgiver ikke anerkender de kompetencer, man besidder.

DOKS’ repræsentation i eksterne udvalg og råd
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i 2016 sammen med Kirkeministeriet igangsat et projekt om oprettelsen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, populært kaldet “FAR”. Projektet er støttet af midler fra Fællesfonden, og formålet er at etablere en arbejdsmiljørådgivning, som både kan forebygge problemer med arbejdsmiljøet, og hjælpe til at løse de problemer, der er opstået ikke mindst med det psykiske arbejdsmiljø.

FAR er oprettet for at skabe en brancherettet rådgivning, hvor den fornødne indsigt om folkekirken som organisation er til stede. Projektet ledes af en styregruppe på syv personer nedsat af Kirkeministeriet og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. I styregruppen sidder repræsentanter fra både arbejdstagere og arbejdsgivere. DOKS deltager aktivt i arbejdet med repræsentation i styregruppen. Der er i løbet af 2016 etableret et sekretariat for FAR i Sabro ved Aarhus, og indtil nu er der tilknyttet to ansatte, som varetager rådgivning og problemløsning. Desuden har der været indhentet ekstern bistand.

Et sådant partsdrevet tiltag med konkret rådgivning er efter bestyrelsens opfattelse et vigtigt forsøg på at skabe en rådgivning, som rent faktisk kan gøre en forskel for de folkekirkelige arbejdspladser.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udover etableringen af FAR drøftet væsentlige problemstillinger vedrørende arbejdsmiljø. Herunder udarbejdelsen af vejledningsmateriale vedrørende såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø.

Kirkemusikskolerne
I forbindelse med færdiggørelsen af Kirkeministeriets budgetanalyse af kirkemusikskolerne i foråret 2016 blev skolerne anmodet om at udarbejde en fælles vision og strategi i et 10-årigt perspektiv, samt at indgive fælles budgetønsker for en 4-årig periode (2018-2021). Skolernes bestyrelser påbegyndte arbejdet i efteråret 2016. Som led i processen blev en styregruppe bestående af de tre rektorer, formænd og næstformænd nedsat. Tillige nedsattes en arbejdsgruppe bestående af de tre rektorer.  Som facilitator for processen knyttede man en ekstern konsulent.

Såvel analysen som kommissoriet for “Fremtidens Kirkemusiker” har været omtalt i Organistbladet i efteråret 2016 med henblik på at udbrede kendskabet til den igangværende proces med det videre strategi- og visionsarbejde. DOKS’ repræsentanter i de tre kirkemusikskolebestyrelser tager gennem deres bestyrelsesposter aktivt del i dette arbejde, og har blandt andet for øje at sikre et højt fagligt niveau blandt fremtidens kirkemusikere, at tydeliggøre kirkemusikskolernes vigtige placering i den kirkemusikalske fødekæde til konservatorierne, og få dette indskrevet i skolernes bekendtgørelse.

Nordisk Kirkemusikråd og Kirkemusiksymposiet i Göteborg
Samarbejdet mellem de kirkemusikalske fagorganisationer i Norden har et godt afsæt i Nordisk Kirkemusikråd. Trods stigende forskelligheder i kirkestruktur og ansættelsesformer i de forskellige lande, og undertiden også synet på kirkemusikerens embede, er der mange fælles anliggender og gensidig inspiration at hente i rådets arbejde. I 2016 var Sverige vært for det 21.  Kirkemusiksymposium, der under overskriften “Kirkemusikkens kraft” blev afviklet 8. – 11. september i Göteborg. Ved gudstjenester, koncerter, workshops med mere blev det en manifestation og inspiration for de henved 1000 deltagere. Kirkemusikkens kraft i dag blev belyst i paneldebatter, forelæsninger og med baggrund i bogen “Et gemensamt kosmos”, skrevet af Henrik Tobin.

Den danske delegation udgjorde 55 deltagere. Danmarks kunstneriske bidrag ved den nationale koncert blev varetaget af Sct. Peders Ungdomskor fra Randers under ledelse af Karsten Blond. Lasse Toft Eriksen spillede uddrag af antologien “303 Danske Orgelkoraler”. Desuden uropførte Vibeke Vanggaard bestillingsværket “Vuggesang”, skrevet af Peter Bruun til anledningen.

Fællesrådet af Udøvende Kunstnere 
Rådets arbejde har været præget af implementeringen af ny lovgivning og EU-direktivet om uddeling af ophavsretslige midler. Tankerne bag direktivet er, at flere midler så vidt muligt skal uddeles direkte til rettighedshavere, og at der skal være stor gennemsigtighed i forvaltningen af rettighedshaveres midler, hvad enten de uddeles individuelt eller kollektivt.

DOKS’ udvalg
Tillidsrepræsentant-udvalg    
Bestyrelsens TR-udvalg har i det forløbne år planlagt og gennemført en kursusdag for tillidsrepræsentanterne. Udvalget tilrettelægger uddannelse af foreningens tillidsrepræsentanter med henblik på at give dem det bedst mulige grundlag for at hjælpe medlemmerne. Tillidsrepræsentanterne spiller en afgørende rolle i lønforhandlinger men også som bisiddere og rådgivere for medlemmerne.

Udvalg for nytårspublikation og reformationfejring 
Nytårspublikationen 2017, udviklet af Anders Grankvist Schou, er et orgelspil tænkt som en pendant til de populære bilspil. Intentionen er både at styrke interessen for orglet som instrument blandt børn og unge og at udbrede kendskabet til danske orgler. Anders Grankvist Schou har udvalgt et repræsentativt udsnit af danske orgler og desuden udarbejdet spillets layout. Nytårspublikationen er sat frit til salg, da DOKS ønsker at udbrede orgelspillet til en større kreds.

DOKS’ reformationsfejring blev i 2015 indledt med udgivelsen af Bo Grønbechs variationer over “Nu fryde sig hver kristen mand”. I 2016 kom “Satser for lige stemmer, unisont kor og solosang til bibeltekster og salmetekster af Martin Luther”. Som det tredje led i denne fejring har DOKS bestilt et stort og ambitiøst orgelværk hos en af Danmarks førende komponister, Niels Rosing-Schow. Værket “Triptykon” uropføres d. 1. maj i Haderslev Domkirke af domorganist Hanne Kuhlmann. Netop Haderslev, også kaldet Nordens Wittenberg, er valgt for at markere reformationsfejringen. DOKS’ intention var at bede en betydelig dansk komponist uden for vores egen kreds om at skrive et orgelværk, der vil kunne vække international opmærksomhed. Det er vores håb at værket vil blive spillet såvel herhjemme som i udlandet. Værket udgives i samarbejde med forlaget Wilhelm Hansen, der tillige vil udbyde værket internationalt.

Strategi- og Kommunikationsudvalget
Strategi- og Kommunikationsudvalget forbereder og udvikler emner forud for bestyrelsens drøftelser. Udvalget er blevet et nyttigt led i bestyrelsens arbejdsform, der i den forløbne periode har været kendetegnet ved formandsskifte, nye medlemmer og udskiftning på tillidsposter. Udvalget har blandt andet beskæftiget sig med formen på bestyrelsesmøderne, årshjul for arbejdet, uddannelsespolitiske emner og en større omlægning af foreningens kommunikationsformer.

Andre områder
• Gramex
 Der er i 2016 givet støttetilsagn til 28 ansøgninger af DOKS’       Gramex-midler.
 Der er uddelt:
 kr. 132.800 til koncertaktiviteter
 kr. 55.000 til cd-udgivelser
 kr. 23.888 til konference og uddannelse
 kr. 25.000 til bogudgivelser
 kr. 15.000 til studierejser
 kr. 6.000 til kompositorisk virksomhed
 kr. 19.000 til legater
• Kompetencefonden
 Der blev i 2016 uddelt midler fra Kompetencefonden via    Uddannelsesudvalget under Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Fra   DOKS’ område indkom 8 ansøgninger, som alle blev tilgodeset,   skønt et par ansøgere ikke kunne opnå det fulde ansøgte beløb.   Der blev i alt uddelt kr. 155.838 til DOKS’ område.
• Europæisk Konference for Evangelisk Kirkemusik
 EKEK afholdte sin 49. konference i dagene 22. -27. september    2016 i Løgumkloster.
• Kirkemusikalsk Kompetencecenter
 Der har i 2016 været afholdt ét møde i KMKC, hvor man blandt   andet har drøftet uddannelse og rekruttering.
• Lille Skiveren
 DOKS har fortsat fire andele i Lille Skiveren, som løbende ud-   loddes til medlemmerne.
• Organistbladet
 Bestyrelsen har besluttet at reducere antallet af  Organist-   bladets årlige numre til 11, således at augustnummeret udgår.   Julinummeret bliver dermed nr. 7/8.
 Bestyrelsen har af ressourcemæssige årsager fundet det hensigts  mæssigt at reducere antallet af numre, blandt andet fordi stil-
 lingsopslag i stadig højere grad bringes på DOKS’ hjemmeside.
 
Samarbejdspartnere
DOKS og bestyrelsens arbejde er afhængigt af en række gode samarbejdsrelationer. Det gælder Akademikerne (AC) og organisationerne bag TOAC*, det gælder de faglige organisationer for ansatte i Folkekirken ikke mindst Organistforeningen og CO10**, og det gælder et tillidsfuldt forhold til organisationerne i Fællesrådet af Udøvende Kunstnere. DOKS takker for det gode samarbejde i det forgangne år. En speciel tak skal her bringes til Dansk Solistforbund, der siden 2002 har haft lejemål på DOKS’ sekretariat. DOKS har sat pris på denne ordning, men har forståelse for, at Solistforbundet ønsker at omorganisere sig og derfor har opsagt lejekontrakten med udgangen af juni.

Kirkemusikskolerne og konservatorierne takkes for et åbent og konstruktivt samarbejde, som DOKS ser frem til at udbygge i den kommende periode. 

*) Tjenestemænds- og Overenskomstansattes fællesrepræsentation i AC
**) Centralorganisationen af 2010


DOKS 2017
Medlemmer: 576  
Aktive: 393
Fri aktiv: 33
Passive: 150

Af 150 passive er:
118 Pensionister
18 Studerende
14 Andre

Af 393 aktive er:
340 ansat fuld tid
254 tjenestemænd

 

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.